Istrukcja przygotowania prac

Reguły pisania prac turniejowych

 • Prace turniejowe powinny być pisane zgodnie z regułami obowiązującymi dla publikacji naukowych. Powinny zawierać takie elementy, jak analiza teoretyczna problemu, opis przeprowadzonych eksperymentów (fotografie, rysunki) oraz otrzymanych wyników (tabele, wykresy), analiza wyników (ew. porównanie z danymi literaturowymi), wnioski końcowe.
 • W trakcie opracowywania rozwiązań można korzystać ze wszystkich dostępnych źródeł – książek, czasopism, informacji dostępnych na stronach internetowych. Należy przytoczyć wykorzystane źródła, podając dane umożliwiające dotarcie do nich (autor/autorzy, ewentualnie tytuł publikacji oraz np. tytuł pisma, tom, rocznik, strona, a w przypadku Internetu – pełny adres strony).
 • Przepisanie częściowo lub w całości opracowania zaczerpniętego z jakiegokolwiek źródła bez podania tego źródła będzie traktowane jako plagiat.
 • Praca turniejowa musi zawierać wkład własny autora, w żadnym razie nie może się ograniczać do tłumaczenia lub streszczenia pracy źródłowej.
 • Prace powinny być przygotowane komputerowo i mieć postać elektroniczną. Zasadniczy tekst powinien być pisany czcionką
  „Times New Roman” o wielkości 12 p lub inną o zbliżonej wielkości. Objętość pracy – rozwiązania pojedynczego problemu – wraz z rysunkami i wykresami nie powinna przekraczać 6 stron formatu A4.
 • Do prac nie należy dołączać żadnych zapisów audio ani wizualnych, jak np. dźwiękowa ilustracja doświadczenia lub film z zarejestrowanym doświadczeniem (prezentacja takich materiałów może mieć miejsce w trakcie rozgrywek turniejowych – półfinałowych i finałowych).
 • Każda praca powinna zawierać imię i nazwisko autora (autorów) oraz godło drużyny podane przy rejestracji. W pracy nie należy podawać nazwy szkoły ani miejscowości, z której pochodzi drużyna.

Prace należy przesyłać wyłącznie w postaci elektronicznej.

Powinny one spełniać następujące wymagania:

 1. każda praca, t.j. rozwiązanie jednego problemu, powinno być zawarte w odrębnym pliku typu PDF;
 2. nazwa pliku powinna mieć jeden z następujących formatów:
  • xx-godlo.pdf, gdzie xx to numer problemu, a godlo to godło drużyny,
  • xx.pdf, gdzie xx to numer problemu (godło drużyny zostanie dopisane automatycznie).
 3. maksymalna wielkość pliku – 5 MB.

Prace należy przesyłać za pośrednictwem strony internetowej tmf.ptf.net.pl (on-line) po uprzednim zalogowaniu się.