Regulamin Klubu Naukowego Fenix

Regulamin Klubu Naukowego Fenix

 1) POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Klub Naukowy Fenix zwany dalej „Klubem”, jest fundacją, której zasady działania określa statut fundacji.
 2. Celem Klubu jest: Działalność oświatowa i naukowa szczególnie w zakresie wspierania, promocji i pomocy w rozwoju kariery dzieci i młodzieży uzdolnionej w zakresie nauk ścisłych.
 3. Klub jest organizacja pozarządową i prowadzi nieodpłatną i odpłatną działalność statutową, a dochód uzyskany z tej działalności przeznacza na realizację celów statutowych.
 4. Barwami klubu są kolory: czarny, ciemno niebieski, biały, złoty.
 5. Godłem klubu jest feniks.
 6. Cele klubu są realizowane poprzez:
 7. Prowadzenie kół naukowych
 8. Organizowanie i udział w warsztatach i obozach o charakterze naukowym i z zakresu umiejętności miękkich
 9. Organizowanie i udział w szkoleniach.
 10. Organizowanie i udział w konkurach krajowych i międzynarodowych
 11. Organizowanie i udział w festiwalach naukowych
 12. Organizowanie i udział w wydarzeniach tematycznych.
 13. Promowanie młodych naukowców w kraju i za granicą,
 14. Promowanie nauk ścisłych w szkołach gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych
 15. Fundowanie stypendiów zwłaszcza uzdolnionym dzieciom i młodzieży z rodzin najbiedniejszych.
 16. Organizację i udział w pozaszkolnych formach edukacji sportowej oraz zajęciach sportowych i rekreacyjnych
 17. Prowadzenie badań naukowych i prac rozwojowych w dziedzinie nauk przyrodniczych i technicznych.
 18. Działalność związana z doradztwem w zawodowym.
 19. Działalność związana z oprogramowaniem.
 20. Wydawanie czasopism i pozostałych periodyków.
 21. Udostępnianie pomieszczeń na potrzeby rozwoju własnych badań naukowych i innowacyjnych projektów.  

2) PRZYSTĄPIENIE DO KLUBU

Członkami uczestnikami Klubu Naukowego Fenix może być młodzież i osoby pełnoletnie, które spełniają niżej wymienione warunki:

 1. Złożą i podpiszą imienną deklarację członkowską Klubu (w przypadku osób niepełnoletnich zgodę podpisują rodzice lub prawni opiekunowie),
 2. Biorą czynny udział w zajęciach lub innej statutowej działalności Klubu,
 3. Wypełniają obowiązki członka Klubu zgodne z niniejszym regulaminem.
 4. Opłacają składki członkowskie

3) SKŁADKI CZŁONKOWSKIE

 1. Składki członkowskie klubu ustala zarząd Fundacji. W zależności od charakteru, zajęcia mogą być odpłatne lub nie odpłatne.

4 ) PRAWA CZŁONKÓW UCZESTNIKÓW

Członkowie uczestnicy Klubu Naukowego Fenix mają prawo do:

 1. Uczestniczenia w zajęciach prowadzonych przez kadrę Klubu, zgodnie z grafikiem i kalendarzem zajęć grupy do której przynależą,
 2. Korzystania z obiektów, urządzeń i sprzętu laboratoryjnego Klubu w ramach określonych planem zajęć,
 3. Korzystania z opieki, wiedzy i doświadczenia kadry trenersko-instruktorskiej Klubu,
 4. Brania aktywnego udziału w imprezach organizowanych przez Klub,
 5. Reprezentowania barw Klubu podczas zawodów i konkursów,
 6. Udziału w zawodach, w których uczestniczy Klub, po zakwalifikowaniu przez opiekuna,
 7. Udziału w koloniach, obozach i szkoleniach organizowanych przez Klub na zasadach odrębnie określanych przed każdą z tych akcji,
 8. Uczestniczenia w zajęciach innych grup szkoleniowych za zgodą opiekuna

5) OBOWIĄZKI CZŁONKÓW UCZESTNIKÓW

Członkowie uczestnicy Klubu Naukowego Fenix mają obowiązek:

 1. Przestrzegać statut, regulaminy i uchwały władz Klubu,
 2. Regularnie uczestniczyć w zajęciach lub w innej statutowej działalności Klubu,
 3. Punktualnie przybywać na zajęcia,
 4. Usprawiedliwiać nieobecności na zajęciach,
 5. Wypełniać polecenia kadry kierowniczej i szkoleniowej klubu,
 6. Uczestniczyć w zawodach i innych akcjach szkoleniowych wyznaczonych przez trenera lub instruktora (po uzgodnieniu z rodzicami)
 7. Dbać o dobre imię Klubu i godnie go reprezentować na zawodach i podczas konkursów,
 8. Informować o wsparciu Klubu w przygotowaniach do konkursów.
 9. Dbać o nienaganne zachowanie się w życiu codziennym,
 10. Dbać o kulturalne zachowanie na terenie Klubu oraz poza nim,
 11. Utrzymywać porządek w Klubie oraz w innych w miejscach prowadzenia zajęć oraz dbać o mienie klubowe: obiekty, urządzenia i sprzęt laboratoryjny.
 12. Sumiennie wypełniać obowiązki ucznia (dotyczy młodzieży szkolnej),
 13. Dbać o z zachowanie higieny osobistej i czystości osobistego sprzętu,
 14. Przestrzegać ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przestrzegać zakazu palenia papierosów, e-papierosów, spożywania alkoholu, zażywania środków odurzających.

6)  KARY I NAGRODY

I. W przypadku nieprzestrzegania regulaminu Klubu Naukowego Fenix, władze Klubu mogą ukarać członka klubu, poprzez:

 1. upomnienie,
 2. powiadomienie rodziców (w przypadku członka niepełnoletniego),
 3. tymczasowe niedopuszczenie do udziału w zajęciach Klubu,
 4. powiadomienie szkoły (w wypadku młodzieży szkolnej),
 5. tymczasowe nie dopuszczenie do udziału w obozach i konkursach organizowanych przez Klub,
 6. tymczasowe zawieszenie w prawach członka Klubu,
 7. pozbawienie członkostwa w Klubie.

II. Członkowie uczestnicy Klubu Naukowego Fenix, mogą zostać nagrodzeni lub wyróżnieni za osiąganie wysokich wyników naukowych, lub z innych powodów, które zostaną uznane przez władze Klubu, poprzez:

 1. pochwałę ustną lub pisemną
 2. pochwałę opublikowaną na stronie internetowej Klubu
 3. pochwałę pisemną do rodziców lub szkoły (w przypadku członka niepełnoletniego),
 4. przyznanie stypendium

7) RODZICE I OPIEKUNOWIE

 1. Rodzicom i innym osobom postronnym nie wolno przebywać na sali wykładowej podczas zajęć bez zgody osoby prowadzącej zajęcia.
 2. Rodzice niepełnoletnich członków uczestników zobowiązani są do osobistego zawiadamiania osoby prowadzącej zajęcia o planowanej nieobecności dziecka na zajęciach, o problemach w nauce oraz o rezygnacji z członkostwa w Klubie.